Duisternis: de afwezigheid van licht

einsteinEen definitie van duisternis die wordt toegewezen aan Albert Einstein, u weet wel.
In een discussie met zijn prof over geloven en over dingen die je niet ziet maar toch bestaan, zou hij het volgende hebben gezegd:
“En wat aangaande duisternis, professor? Bestaat er zoiets als duisternis?”
Prof: “Ja. Wat zou de nacht zijn als er geen duisternis is?”
Einstein: “U heeft het weer fout, mijnheer. Duisternis is de afwezigheid van iets. Je kunt flauw licht hebben, en normaal licht, helder licht, groot licht… Maar als je niet onophoudelijk licht hebt, dan heb je niets en dat wordt duisternis genoemd, is het niet? In werkelijkheid is duisternis niet iets. Als het er zou zijn, zou u in staat zijn om duisternis donkerder te maken, niet waar?”

Wat een mooie omschrijving van wat duisternis is. We herkennen daar ook de diepere geestelijke betekenis van duisternis in. Het duistere, dat is daar waar Gods licht niet aanwezig is of kan zijn. Waar je duisternis voelt, mis je Gods aanwezigheid.
Als kinderen van God hebben we Zijn Geest en dus Zijn licht in ons. Waar we ook zijn of gaan, we zullen het duister verlichten. Er hoeft maar een straaltje licht een donkere kamer in te vallen en de kamer is niet meer pure duisternis.

Jezus zegt in Mattheüs 5 dat wij het licht van de wereld zijn. Ons licht is niet bedoeld om wegstopt te worden maar om helder, breed en wijd te schijnen. Ons licht schijnt als we de werken doen die Hij verlangt dat we zouden doen. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.”

Ik denk dat we echte, helse duisternis op aarde nog niet gekend hebben. Ook al zijn er genoeg gebeurtenissen en plaatsen die je niet anders dan verschrikkelijk kan noemen. Toch was God daar ook, ook al kunnen wat dat niet bevatten, begrijpen of uitleggen.
God blijft zich over ons ontfermen totdat Zijn eindoordelen over deze aarde en haar bewoners komen. Hij blijft genadig en barmhartig ons Zijn liefde betonen. “…want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen” (Matt. 5:45b).

Echt verlaten zijn van Gods aanwezigheid hier op aarde, kan denk ik alleen Jezus ervaren hebben toen hij uitriep “Mijn God, Mijn God! Waarom hebt U Mij verlaten?”.

Echte helse duisternis kunnen we enkel ervaren bij de totale afwezigheid van Gods Geest. Wat moet dat verschrikkelijk zijn.
Een tekst die daar volgens sommigen naar verwijst is 2 Thessalonisenzen 2: 6-7: “Dan weet u ook wat hem nog tegenhoudt en dat hij pas zal verschijnen op de voor hem vastgestelde tijd. Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen. Pas dan verschijnt hij – en dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst.”

Sommigen zeggen hierover dat Jezus pas kan terugkomen naar de aarde als degene die de wetteloze nu nog tegenhoudt, verwijderd is. Degene die tegenhoudt zou dan duiden op de Heilige Geest. De aanwezigheid van de Heilige Geest houdt de grote doorbraak van de wetteloze tegen.
Er zijn ook andere verklaringen voor deze tekst. Maar ik kan me goed voorstellen, dat als God Zijn Geest van deze aarde zou wegnemen, het hier zo verschrikkelijk zal worden dat we ons er geen voorstelling van kunnen maken.

licht in bosNu al wordt het duistere steeds duister. De wereld schuift steeds verder af tot een opstandige goddeloze plek waar er geen ruimte meer is voor God, noch Zijn gebod. Laten wij dan, nu het nog kan en het zo hard nodig is, ons licht laten schijnen voor de mensen opdat onze Hemelse Vader geprezen zou worden. Zijn liefde is nu zo hard nodig!
“Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld” (Johannes 9:4-5).

Geen leven zonder zout!

rijst suiker zoutOnze jongste had onlangs nog eens een fikse buikgriep. Dat gaat niet ‘in je kouwe kleren zitten’!
Een paar dagen lang hield hij niets binnen. Armzalig gekerm vanaf de bank, smekend om water. Maar dat mochten we maar heel gedoseerd geven. Het had geen dag langer mogen duren of het was een ziekenhuisopname geworden.
Een laatste poging om de machine weer op gang te krijgen, was het poedertje: een glucose-zoutoplossing met rijst. Wat zo’n brouwseltje toch kan doen. Het waren dé grondstoffen die zijn lichaampje nodig had. In de volgende uren leefde hij snel weer op!

Een mens kan naast water (vocht) niet zonder suiker en zout. Dat was duidelijk te zien na een paar dagen van ‘niets meer binnenhouden’. De levenskracht verdwijnt en er blijft een ellendig hoopje zielig leven over. Wat zijn we toch kwetsbaar als mens.

Het nut van zout
Maar waar is dat zout dan eigenlijk goed voor? Deskundigen omschrijven het zo. “Natrium heeft in het lichaam een aantal functies, zo regelt het de water- en zouthuishouding. De verhouding tussen de hoeveelheid water en de hoeveelheid zout in het lichaam wordt geregeld door de nieren. Daarnaast regelt natrium de zuurgraad van de weefselvloeistof. Ook zorgt natrium voor het doorgeven van zenuwprikkels en het samentrekken van de spieren. Een andere functie van natrium, in samenwerking met kalium, is het regelen van de bloeddruk.”*

Dus, zout heeft een belangrijke rol in ons lichaam.  Zo hebben wij als kinderen van de Here God ook een heel belangrijke functie binnen Zijn lichaam, maar ook in onze omgeving (dat zijn ook diverse levende systemen of organismen). Ook al voelt en lijkt dat misschien niet zo.

Jezus zegt ons dat wij het zout van de aarde zijn. Wij moeten ervoor zorgen dat de krachtige eigenschappen van zout een realiteit worden (en blijven) in de wereld rondom ons. Wij moeten de wereld bewaren tegen bederf. Wij zijn smaakmakers in deze ‘verflauwende’ wereld. Maar we zorgen ook voor een goede werking van het levende lichaam, Zijn gemeente. Maar dus ook in onze samenleving hebben we die functie. We zorgen ervoor dat de samenleving reageert op ‘zenuwprikkels’ en de ‘spieren in actie komen’. Die gezonde en normale werking van kerk en samenleving, daar moeten wij ons voor blijven inzetten.

Een tekort aan natrium zorgt ervoor dat zenuwprikkels niet meer doorgeven worden, leerden we. Als wij als zout-zijnde onze functie dus niet meer vervullen, zien we afstomping en apathie in de samenleving. De prikkels om de gewenste reacties uit te lokken, vallen stil door het gebrek aan zout. De samenleving (als lichaam bekeken) functioneert niet meer zoals het zou moeten. De spieren, die maken dat we functioneren zoals het moet en zoals gewenst, verstijven. Ze worden niet meer aangestuurd. Het lichaam kan niet meer doen waarvoor het bedoeld is.

suikerJezus zegt: U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden” (Mattheüs 5: 13, zie ook Lucas 14:34 en Marcus 9: 49 en 50).

Hoe zijn wij dan zout?
We kunnen in deze wereld, in onze samenleving enkel de functie van zout vervullen door de Heilige Geest die in ons woont. Die stelt ons in staat te reageren tegen onrecht, verbittering, verharding, tegen a-sociaal gedrag, tegen wraak en uitstoting, enz.
Van nature hebben we nog steeds vaak de neiging ‘ons vlees’ te volgen. Als iemand ons kwetst of ons afwijst, reageren we ons direct af en zetten die persoon op z’n plaats. Of we vallen terug in een slachtofferhouding. Als we ons niet erkend en bewonderd voelen, gaan we die erkenning en waardering zoeken. En niet altijd op een mooie manier. Als we denken gelijk te hebben maar dat toch niet blijken te hebben, is het moeilijk dat toe te geven. Als we te snel oordeelden maar de waarheid toch anders bleek, is het moeilijk dit te erkennen.

Maar als wij zout zijn in ons gezin, in de kerk, in onze omgeving en op onze werkplek, worden we smaakmaker en sterkhouder. We zullen het goede versterken en bescherming bieden tegen bederf en achteruitgang. We zullen ervoor zorgen dat die systemen (lichamen) beter functioneren. Ledematen zullen functioneren waarvoor ze bedoeld zijn. Maar pas op, niet wij maar enkel Hij kan dit door ons heen bewerkstelligen.

We bewandelen de smalle weg. Het kost moeite en pijn om dat zout te zijn, want we moeten sterven aan onszelf. Maar als we het goede doen en de mensen die ons vijandig gezind zijn ‘de mond kunnen snoeren’ of hen ‘tot inzicht’ kunnen brengen, dan is het die beloning toch waard, niet?
Dat lezen we in de eerste brief van Petrus: “Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert (1 Petrus 2: 12 en 15).”

Vervullen wij die rol van zout in ons gezin, in de kerk, in onze omgeving en op ons werk?
Hoe geven we invulling aan die rol?
Proberen we dit telkens zelf voor elkaar te krijgen of gaan we hiervoor naar de Bron des Levens?  

Op welke vlakken heeft onze omgeving die bederfwerende invloed van ons nodig?
Hoe maken we dit concreet?
Op welk vlak(ken) kost het ons (nog) moeite om onze ‘zoutende rol’ op te nemen?

Leg het alles voor aan Hem die ons geeft eenvoudig weg en zonder verwijt.
Weet dat we Zijn zout zijn en de wereld ons nodig heeft, ook al krijgen we vaak een andere indruk!

*bron: http://www.zoutbeperkt.nl/rol-van-zout

Nog meer wachten?

cover eo visieHet thema wachten (in combinatie met het thema lijden) vind je deze week terug in diverse artikels van het magazine Visie (het RTV Magazine van de Evangelische Omroep).

Kijk bijvoorbeeld maar eens op bladzijde 22 en 23 van Visie nr. 10 en lees de indrukwekkende getuigenissen op bladzijde 30 tot 33. Ze sluiten mooi aan op ons artikel ‘Kunnen we nog wachten?‘ dat we op 20 februari 2014 op deze blog publiceerden.
Zie: https://ophettweedegezicht.wordpress.com/2014/02/20/kunnen-we-nog-wachten/

Cover-groeimagazineHet voorjaarnummer van Groei magazine (voorjaar 2014, nummer 1) is gewijd aan het thema omgaan met lijden (meer info op www.groeimagazine.nl). Zeker de moeite waard om dit nummer in huis te halen. Vlot te lezen en gevatte artikels. Inhoudelijk ‘to the point’!