Biblegum 2: eye openers

open graf“En zij herinnerden zich Zijn woorden” (Lukas 24:8)
 “En hun ogen werden geopend” (Lukas 24:31a)
“Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen” (Lukas 24:45)

Pasen!
De Heer is echt opgestaan!

Wat een geweldige boodschap voor ons. Jezus heeft de weg naar de Vader vrijgemaakt. Hij heeft alle zonden verzoend en de dood overwonnen! Een nieuw leven met Hem is hier en nu mogelijk!

Bovenstaande bijbelverzen zijn “eye openers”.
De Here Jezus heeft tot in detail vervuld wat er in het Oude Testament over Hem staat geschreven. Als je in een situatie zit, zie je niet altijd helder wat er gebeurt. Dat speelde ook bij de vrouwen en de discipelen die met Jezus optrokken. Maar als we afstand nemen en tijd nemen om te (over)denken, lukt dat beter. Het is de Heilige Geest die ons daarbij helpt.

In Lukas hoofdstuk 24 worden drie situaties beschreven waarin volgelingen van Jezus opeens een dieper inzicht kregen in wat ze wel wisten maar nog niet begrepen!

De vrouwen luisterden naar de engel (vers 5-7) en toen herinnerden zij zich wat Jezus gezegd had en zij begrepen.

EmmausgangersDe Emmaüsgangers kregen van Jezus zelf uitleg over wat er over Hem geschreven stond in de boeken van Mozes en de Profeten (vers 27). Toen Jezus met hen aan tafel ging en het brood brak, werden ‘hun ogen geopend’

Tenslotte verschijnt Jezus in dit hoofdstuk aan de elf. Ook aan hen legt hij uit dat alles wat in de wet van Mozes, in de Profeten en de Psalmen (vers 44) over Hem geschreven stond, vervuld moest worden. En “toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen”.

Prachtig om zo met deze mensen mee de opstanding te volgen!
Prachtige teksten ook die wij kunnen omzetten in een gebed: “Heer wilt U ook ons verstand openen zodat wij alles zullen zien en geloven!”

Om op te kauwen’:
–  Wat betekent de opstanding van Jezus voor jou?
–  Hoe kunnen wij – ook in deze tijd – ziende blind zijn?
–  Neem de tijd om te danken en te bidden.

Biblegum 1: Met passie!

Als Zoon van God had Hij alle eer, rijkdom en macht. Engelen dienden Hem. Hij leefde in volmaaktheid bij Zijn Vader. Maar Hij wilde worden als een schepsel – een mens – die Hij zelf had gecreëerd. Hij werd mens om de relatie tussen de Schepper en het schepsel te herstellen.

Hoe zouden de engelen dit gebeuren hebben gadegeslagen! Zij moeten in dit reddingsverhaal vol spanning af en toe hun adem hebben ingehouden.

jezus bidtToen het moment dichterbij kwam dat Jezus zou lijden en sterven, werd Hij angstig en overmand door verdriet. Het zou voor Hem geen moeite geweest zijn om die ellende uit de weg te gaan. Hij had de bijstand van zijn dienaren (de engelen) kunnen bevelen. Of denkt u dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen? (Mattheüs 26:53) Een Romeins legioen bestond uit ongeveer 6000 man! Dus meer dan 72 000 engelen!

Maar… Hij wilde deze opdracht vervullen!

Zijn grote liefde voor God de Vader en voor ons bracht Hem tot een passionele overgave. Ook al vroeg Hij drie keer aan Zijn Vader dat deze beker aan Hem voorbij mocht gaan, toch zei Hij: “niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede”. Hij wist dat alleen Hij dit lijden kon dragen en dat alleen Hij de straf op al onze overtredingen teniet kon doen. Hij betaalde de bruidsprijs omdat Hij van ons – Zijn Bruid – houdt. Omdat Hij ons bij Zich wil hebben gaf Hij Zichzelf en overwon de dood.

Zijn inzet voor Zijn Vader was groot en volmaakt. Zijn gedrevenheid om de mens weer met Zijn Vader te verzoenen was niet te stuiten.

Niemand heeft een grotere liefde dan zijn leven te geven voor een vriend! En Hij deed het, voor vriend én vijand! God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. (Romeinen 5:8)

Hij toonde Zijn onvoorwaardelijke trouw aan de wil van Zijn Vader en vervulde nauwgezet alle profetieën die vervuld moesten worden.

drie kruisenIn Zijn grootste nood, pijn, verdriet en eenzaamheid werd Hij verlaten door Zijn vrienden. Eén van Zijn trouwste leerlingen en volgelingen beweerde Hem niet te kennen. Hij werd zelfs verlaten door Zijn Vader zodat wij nooit van God verlaten hoeven te zijn!

Even ervoor was Hij nog met veel lof en gejubel Jeruzalem binnengehaald. De inwoners dachten dat Jezus nu een einde zou maken aan de bezetting en verdrukking door de Romeinen. Maar er kwam een einde aan de verdrukking van de mens.

Ieder mens die kiest voor een leven met Jezus mag proeven van echte vrijheid. Zijn leven krijgt een heel ander perspectief. Hij kan niet meer aangeklaagd worden! Hij hoort bij Jezus, hij behoort tot Zijn bruid!

Jezus liet door Zijn opstanding zien dat we zelfs de dood niet meer hoeven te vrezen. Ook dat moment is in Zijn handen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet. Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. (1 Korintiërs 15: 55-57)

Wat een indrukwekkende, onbevattelijke liefde heeft Hij ons laten zien!

Om op te kauwen:

  • Sta stil en overdenk die grote daad van liefde die Jezus jou betoonde.
  • Laat tot je doordringen dat Jezus vrijwillig en uit passie het lijden onderging met als doel jou weer totaal met God te verzoenen (lees bijvoorbeeld deze gedeelten nog eens in de evangeliën)
  • Schamen wij ons voor Jezus? Zouden wij Hem (niet) verloochenen?
  • Beantwoorden wij Zijn passie voor ons met evenveel passie voor Hem?
  • Wat doe jij met die grote daad van liefde voor jou? Aannemen of weigeren?


Dit is een artikel in een nieuwe categorie genaamd “Biblegum ©”.
De categorie “Biblegum ©” bevat korte artikeltjes over een onderwerp uit de Bijbel met aan het eind wat nadenkertjes “om op te kauwen” tijdens de dag. Dit artikel is wel een XL-Biblegommetje omwille van Pasen.