Wat doe jij in je wachttijd?

Je wacht op een betere gezondheid.
Je wacht op een andere woning, op ander werk, op een nieuw leven,…
En het wachten is… lang…

Wachten op nieuw leven

Wachten op nieuw leven

De Israëlieten moesten ook wachten.
– 40 dagen op Mozes, toen hij God ontmoette op de berg Horeb.
– 40 jaar, toen God hen aan de drempel van het Beloofde Land toch terug de woestijn in stuurde.

En wat deden ze in die wachttijd?
Tijdens hun wachttijd bij de berg Horeb lieten ze Aäron het gouden kalf bouwen. Want “ze wisten niet wat er van Mozes gekomen was”.
Alleen Jozua – die met Mozes mee de berg op geklommen was en ergens halverwege wachtte – bleef trouw wachten en volharden.
Wat zou hij die 40 dagen op de berg gedaan hebben?

In die 40 jaar wachttijd in de woestijn ontstond er een nieuw volk. Een nieuwe generatie die wél het Beloofde Land in mocht.

Wat is jouw Gouden Kalf?

Wat is jouw Gouden Kalf?

In wie herken jij je?

Jozua, die trouw bleef en volhardend de juiste weg koos? Of kies je voor het gouden kalf van deze tijd: het gemak, het genot dat je langs alle kanten wordt aangeboden maar uiteindelijk niet de voldoening geeft die je zoekt?

Blijf je zoals David trouw aan God, ook in moeilijke tijden? Hij werd gezalfd als koning, maar hij was het nog lang niet. Zijn vormingsschool begon toen nog maar. En hij hield vol. Bleef dicht bij God. Schreef prachtige Psalmen. Stortte al zijn moeiten, verdriet en pijn aan de voeten van Zijn God uit. Hij trok op met een bende uitgestoten mannen van de ene naar de andere schuilplaats, wachtend op het moment dat God hem zou geven wat Hij hem had toegezegd. Het koningschap.

David wacht op Gods tijd voor hem

David wacht op Gods tijd voor hem

Durf je een Jozef te zijn die hoopvolle dromen kreeg maar eerst een lange en moeilijke weg van vernedering en eenzaamheid moest gaan voordat deze beloften vervuld werden.

Wil je op Jezus gelijken, die zich richtte op de vreugde die voor Hem lag? Daardoor kon hij de pijn, het verdriet, de vernedering en de eenzaamheid lijdzaam dragen. Hij bad dat de lijdensbeker hem voorbij mocht gaan. Maar dat kon niet. En Hij nam de beker uit de handen van de Vader aan en dronk hem leeg… Tot op de bodem.

Laten we op de drempel van ‘ons’ Beloofde Land niet terug de woestijn in gestuurd moeten worden omdat we niet leerden wat we hadden moeten leren om het Beloofde te kunnen ontvangen. Of omdat we niet begrepen of niet zagen dat met Hem en in Hem alle dingen mogelijk zijn voor wie gelooft.

  • Wat doe jij in je wachttijd?
  • Welke dingen zou God je hier en nu willen leren, met het oog op jouw toekomst?
  • Wil jij de pijn erbij nemen om te komen tot Zijn hoger doel met jou ?

De mens wikt en beschikt!

De mens wikt! En beschikt?

De mens wikt! En beschikt?

Geen antwoord
‘Dus, ik herhaal even. Jij zegt: God is er altijd geweest. Hij is het Begin en het Einde. Hij is eeuwig. Hij is de Schepper van alles.’
  ‘Ja, dat klopt.’
‘Maar dan is Hij dus ook de Schepper van het kwade?! Als Hij aan het begin van alles staat, dan dus ook van het kwade, niet? Christenen zeggen dat het kwaad van de duivel komt. Maar God heeft de duivel, die eerst een van Zijn engelen was, toch gemaakt? De satan had een eigen wil gekregen. Hij kon blijkbaar kiezen om hoogmoedig te worden? Hoe kon hij dan hoogmoedig worden in een volmaakte schepping? Was alles dan toch niet zo volmaakt? Of was het vanaf het begin Zijn bedoeling dat dit allemaal zo zou lopen…?’

Vragen waarop onze antwoorden vaak tekort schieten of op zijn minst onvolmaakt zijn.
God maakte de mens niet als robot zodat deze Hem verplicht zou liefhebben. Zelfs zijn engelen hadden de keuze om voor of tegen Hem te kiezen. Want pas dan kan je écht kiezen, uit overtuiging en liefde. Niet als een plicht. En als je mag kiezen, moet er ook iets te kiezen zijn…

Geeft mij deze onduidelijkheid zoveel twijfel dat ik besluit dat het ‘dus toch allemaal niet klopt en niet uit te leggen is’?
Nee, toch niet!
Want ik weet ook andere dingen.

Hoe is het mogelijk!
Ik moet aan Job denken. Hij dacht te weten hoe het allemaal in elkaar zat. Hij dacht God te kennen. Hij dacht Zijn handelen te kunnen verklaren. God wilde daar graag meer over horen van Job. Als een beklaagde mocht hij voor de Rechter verschijnen. Hij werd verhoord door de Schepper zelf. Hij wist het toch allemaal? Dus hij mocht het ook gaan uitleggen aan God.

Job mocht het gaan uitleggen aan God.

Job mocht het gaan uitleggen aan God.

En wij…? Zijn wij niet als Job?
Wij weten toch ook precies hoe het allemaal zit.
Wij weten wat juist is en wat niet.
Wat rechtvaardig is en niet, wij bepalen het!
‘God, het kan toch niet zijn dat…!’
‘Waarom gebeurt dit…!’
‘U kan toch niet toestaan dat…!’
‘Als U een God van liefde bent, hoe is het dan mogelijk dat…!’
Wij zijn de maatstaf! En wij oordelen en veroordelen… met onze maatstaven.

Wie zeg jij dat Ik ben?
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, durfde Iemand 2000 jaar geleden te zeggen.
En Hij vroeg het ook aan Zijn volgelingen: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. (Mattheüs 16: 15-16, NBV)

Wie is Jezus volgens jou?

Dat kunnen we enkel ten volle vatten als God het ons openbaart. Het is iets dat Hij alleen maar in ons hart kan leggen. Jezus zei Petrus dat zijn belijdenis hem niet door mensen was geopenbaard maar ‘door mijn Vader in de hemel.’ (Mattheüs 16: 17b, NBV)

We kunnen enkel bij Hem komen als het ons door de Vader gegeven is. Toen Jezus dit zei ‘trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee’. Jezus vroeg zijn discipelen of zij ook wilden weggaan. Maar Simon Petrus beleed opnieuw dat Jezus volgens hem de Heilige van God was. ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer?’ zei Petrus. ‘U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent.’ (zie Joh. 6: 65 – 69)

Herken je dat gevoel?
Naar wie zou ik moeten gaan?
Welk alternatief heb ik als ik Jezus loslaat?
Is hetgeen de wereld me biedt méér en béter dan Zijn Woorden van eeuwig leven?
Is dát beter dan een leven met Hem en in Zijn nabijheid?
Wat antwoord jij op de lokroep van de wereld als Jezus je vraagt: ‘Wil je me ook verlaten?’

Bescheidenheid
Job dacht iets van God te weten, maar gaf na Gods uitleg en tussenkomst toe dat hij God eigenlijk maar kende van een afstand.
‘Eerder had ik slechts over u gehoord,
maar nu heb ik U met eigen ogen aanschouwd.
Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij,
zoals ik hier zit in het stof en het vuil.’ (Job 42: 5-6)

Mij past bescheidenheid, zoals Job. Voor die grote almachtige Schepper van hemel en aarde is het enkel gepast om te buigen en te zwijgen. Niet uit angst, maar uit diep ontzag en respect om wie Hij is. Een verterend vuur maar ook een liefdevolle Vader. Zijn trouw en goedheid zijn oneindig.

Maria luistert aan de voeten van Jezus.

Maria luistert aan de voeten van Jezus.

Ik hoef niet alles te begrijpen. Boven alles wil zoals Petrus proclameren dat Jezus de messias is, de Zoon van de levende God!
‘Slecht één ding is nodig.’ Aan Zijn voeten wil ik zitten en luisteren naar Zijn woorden die leven geven (zie Lucas 10: 38-42).
Mmmm… heerlijk veilig!

Wie volg jij?

Deze tijd kent heel wat volgers en volgelingen.
De sociale media roept je niet alleen op om te liken maar ook om te volgen.
Eén klik en het is geregeld.

follow me

De sociale media roept je toe: ‘Volg mij!’.

Tweeduizend jaar geleden werd er ook druk gevolgd. Rabbi’s liepen in Galilea rond, omringd door leerlingen die het onderricht van hun meester opslorpten. Het was een eer om een Rabbi te mogen volgen! Dan behoorde je echt tot de geestelijke upper class.
Ook Jezus was rabbi in die tijd. Hij riep twaalf mannen om Hem te volgen. En er zouden zich nog velen aansluiten.

Jezus was een heel eigenzinnige rabbi. De geestelijke klasse kreeg geen greep op Hem.
Jezus deed geen moeite om zich aan het systeem aan te passen. Hij ging zijn eigen weg en lette niet op populariteitscijfers.
Hij zette de zaak op scherp: ‘Je bent voor of tegen mij’ en zei: ‘Als je mij wil volgen, kost je dat alles!’
Zijn boodschap was confronterend: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen (Mattheüs 26:24).’ Het was geen dreigement, wel een heldere boodschap; om potentiële volgelingen te wijzen op de kostprijs. Jezus hield niet van de kleine lettertjes.

– Jezus hield niet van de kleine lettertjes – 

Hem volgen is niet voor watjes. Hij vraagt dat jij alles wat jou nog enigszins vasthoudt in dit aardse leventje, in Zijn handen legt. Carrière, rijkdom, bezit, relaties, gezondheid…
Hij wist bij de rijke jongeling de vinger op de zere plek te leggen. Jezus vroeg aan hem: ‘Wil je je aardse schatten opgeven om een schat in de hemel te beërven?’ (vrij vertaald naar Mattheüs 19:21). Nee, dat klonk de welgestelde jongeman niet als muziek in de oren…

rijke jongeling

Hij ging bedroefd weg…

Jezus weet wat jou tegenhoudt om Hem met volledige overgave te volgen.
Hij weet wat jou afremt om Hem onvoorwaardelijk te volgen.
Durf je Hem ernaar te vragen? Of ben je bang dingen te verliezen die je zo koestert…

– Want je gaat dingen zien, die je anders niet zou opmerken. –

Als je Hem volgt, verzamel je schatten.
Schatten in de hemel, maar ook hier op aarde. Want je gaat dingen zien, die je anders niet zou opmerken. Je gaat dingen meemaken, die anders aan je voorbij waren gegaan.
Je kan alles verliezen, maar wat je ervoor terugkrijgt weegt niet op tegen alles wat de wereld je biedt.
Hij vraagt alles! Maar Hij gaf ook alles! Voor jou!
Zou Hij als bedenker van het leven niet weten wat de mens écht nodig heeft…?

Petrus vroeg zich ook af wat hij zou terugkrijgen voor alles wat hij had opgegeven. ‘Maar hoe zit het met ons? Wij hebben alles achtergelaten om met u mee te gaan.’ Jezus zei: ‘Luister goed naar mijn woorden: Als je kiest voor mij en voor het goede nieuws, moet je bereid zijn om alles op te geven: je broers en je zussen, je ouders en je kinderen, je huis en je land. Maar je krijgt er honderd keer zo veel voor terug: broers en zussen, ouders en kinderen, huizen en land. Je zult het heel moeilijk hebben. Maar als Gods nieuwe wereld komt, krijg je het eeuwige leven.’ (Marcus 10: 28-30, BGT)
Je krijgt honderdvoudig terug wat je investeert, om het in de tijdsgeest van vandaag te zeggen. Wie zou niet tekenen voor zo’n rendement? Maar… je moet hem niet volgen om er zelf beter van te worden. Als je Hem volgt, is het uit liefde voor Hem. Hij heeft betaald voor jouw leven.

– Wie zou niet tekenen voor zo’n rendement? –

Volgen. Een druk op de knop, zonder verplichtingen.
Jezus volgen… Dat is niet vrijblijvend! Mag het jou iets kosten?
Als je je leven wil behouden, zal je het verliezen. Maar als je het verliest omwille van Hem, zal je het juist behouden! (zie Lucas 9:24)
Deze rabbi, die de mens zelf bedacht en op de wereld zette, zou Hij het niet weten?

Wat heb je te verliezen…?

Om over na te denken
• Wie volg jij?
• Wat mag het je kosten om Jezus te volgen?
• Zijn er nog dingen in je leven die je liever niet loslaat? Praat er eens over met Hem.
• Wat vrees je te verliezen als je alles loslaat en in Zijn handen legt?
• Wat hoop je te behouden door bepaalde dingen in je leven onder jouw controle te houden?