Biblegum 4: Zorgzame herder of cynische heerser?

schaapherder

Ons beeld van God bepaalt óf en hoe we Zijn zorg in ons leven ervaren.
Voelen we God aan als een strenge en berispende Vader die passief en gelaten toekijkt hoe wij worstelen en struikelen. Proberen maar telkens weer falen? Een God die met de wijzende vinger waarschuwt dat het nu welletjes is en het echt anders moet?

Ik kan niet zeggen dat God niet straft en oordeelt. We zien daar immers voorbeelden van in de Bijbel.
De vraag is echter of dat straffen en oordelen Zijn persoonlijkheid weerspiegelt? Is Hij een strenge, autoritaire God die graag straft?

Ik geloof het niet. Ik denk dat Zijn handelen voortkomt uit Zijn Wezen. Hij IS liefde. Liefde is geven om iemands welzijn, en dat kan ook betekenen dat je (hard) moet ingrijpen om gevaren en misstappen te voorkomen.

Iemand die liefde en tucht op rechtvaardige wijze weet te combineren, vinden we niet snel. Daarom lopen we allemaal rond met een verkleurd en vaak negatief beeld over wat tucht, discipline, gezag en leiderschap is.

Om onze ervaringen en ons denken op dit vlak bij te sturen met waarheid, moeten we op stap gaan met God. Onze Bijbelse helden zoals Henoch, Abraham, David en Jozef deden dat ook. Zij bouwden een intieme en persoonlijke relatie met God op. Daardoor konden ze Gods handelen, wil en bedoelingen van God op een veel juistere wijze inschatten.

Het is door dagelijks met Jezus op te trekken, met Hem te praten, te bidden en de Bijbel te lezen dat je Jezus’ denken, verlangen en wil leert kennen. Zo is het ook met goede vriendschappen. Vrienden voelen elkaar aan, weten waar de ander mee zit, ze vergroeien als het ware met elkaar.

Ik noem enkele mooie en sprekende verhalen die ons iets van Gods persoonlijkheid tonen.

Als Jezus’ laatste dagen op aarde zijn aangebroken, neemt Hij de tijd om Zijn discipelen uitleg te geven, te onderwijzen en te bemoedigen. Zie, de tijd komt en is nu gekomen, dat u uiteengedreven zult worden, ieder naar het zijne, en u Mij alleen zult laten; en toch ben Ik niet alleen, omdat de Vader bij Mij is. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. (Johannes 16: 32, 33)
Jezus zegt: Ik heb alles onder controle. Jullie gaan het niet gemakkelijk krijgen, maar Ik heb het allemaal in de hand. Ik heb de wereld – en alles wat daartoe behoort – overwonnen! Het is mijn bezit. Ik heb er de controle over. Dus ook over alles wat jullie zullen meemaken. Heb goede moed! Jezus zorgt, versterkt en bemoedigt. Ook al staat Hijzelf voor een aartsmoeilijke opdracht.

Jeruzalem

Die zorg voor Zijn kinderen zie we ook terug in hoe Jezus over Jeruzalem en haar kinderen spreekt. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! (Mattheüs 23:37)
Jezus verlangt ernaar om voor Zijn kinderen te zorgen en ze te koesteren zoals een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels en ze beschermt. Jezus is zorgzaam en wil verzorgen, bescherming geven en koesteren.

Een laatste tekst die ik aanhaal, komt uit Jesaja. Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. (Jesaja 40:11) Een beeld dat we vaker terugvinden in de Bijbel. Jezus is de Herder die ons hoedt, draagt en zachtjes leidt.

Komen deze beschrijvingen overeen met het beeld dat jij van God hebt?

Om op te kauwen
• Welk beeld heb jij van God?
• Waarop is jouw beeld van God gebaseerd?
• Sta je er voor open om je beeld van God te laten bijsturen door een persoonlijke omgang met Hem?
• Welk beeld krijg ik van God (de Vader, de Zoon en de Heilige Geest) als ik de verhalen over Hem lees in de Bijbel?

Artikels uit de categorie “Biblegum ©” zijn korte overdenkingen over een Bijbels onderwerp of thema met aan het eind wat nadenkertjes “om op te kauwen”.

Explosiegevaar!

We hebben in ons huis van die oude gaskachels staan. Je opent de gastoevoer met een druk op de knop. Met een andere knop geef je een vonk. Of, als de waakvlam al brandt, zorgt die ervoor dat de kachel ‘in vuur en vlam’ schiet.

kachel knop

De gaskachel in onze woonkamer heeft aan de voorkant een mooi ‘venstertje’. Zo kan je genieten van het schouwspel van de gloeiende kooltjes. Eigenlijk zijn het namaak-kooltjes die mooi rood opgloeien door het gasvuur. De kooltjes zijn geplaatst op een soort stenen ‘tablet’. In en rond de kooltjes zitten er veel kleine gaatjes. Uit die gaatjes komt het gas gestroomd. Zo krijg je een mooi, gelijkmatig verdeeld vuur over de hele breedte van het ‘tablet’.

kachel
De laatste maanden zijn we een paar keer flink geschrokken van een harde waaaahm-KNAL! Telkens als de kachel terug wilde aanspringen om de temperatuur in de kamer weer op te krikken, gebeurde dat.
Hoe kwam dat? Onze onderhoudstechnicus ontdekte dat er heel wat gaatjes aan het begin van het blok verstopt zaten. Het gas kon dus enkel via de gaatjes verderop in het blok ontsnappen. De waakvlam staat echter aan het begin van het blok. Voordat het gas de waakvlam bereikte, was er al een grote gasbel aanwezig. Daardoor volgde telkens die enorme knal! Gelukkig zonder schade…
explosiegevaar
Hoe belangrijk bleek het te zijn dat de gasaanvoer en -verdeling in de kachel juist verliep. Door de verstopping en het gruis, liep dit proces verkeerd. Hierdoor werkte de kachel niet naar behoren, met mogelijk levensgevaarlijke gevolgen!

Het kanaal waarlangs het gas getransporteerd wordt, moet zuiver zijn. Er mag geen gruis in de aanvoerleidingen van het gas zitten. De minste verstopping of vervuiling kan grote gevolgen hebben.

Ik herken er ons geestelijk leven in. Als kinderen van God zijn wij bedoeld als een kanaal waarlangs de Schepper zijn schepsels kan bereiken. Wij zijn Zijn ambassadeurs. Als ons kanaal zuiver is, kan de Geest krachtig door ons heen werken. De mensen zullen een mooi, warm en behaaglijk vuur zien. Onze ‘kachel’ zal zijn doel bereiken!
Als er echter vervuiling in ons transportkanaal zit, krijgen we verstopping. De Geest kan niet meer of maar beperkt door ons heen werken. Als we ons kanaal niet zuiver houden, dreigen er gevaarlijke toestanden en explosiegevaar!

Als we in Zijn nabijheid verkeren, wordt ons kanaal gezuiverd. Hij wil ons louteren en ons laten zien welke dingen we kunnen opruimen en schoonmaken. Onze Hemelse Vader doet dit op een wijze en doortastende manier, met liefde en zachte hand. Hij filtert ons vuil met Zijn Geest. In Zijn nabijheid vernieuwen en genezen we. Dan kan Zijn leven, liefde en Geest door ons heen naar andere toe stromen. Uw nabijheid vernieuwt en geneest. Er stroomt nieuw leven voor lichaam, ziel en geest. (een zin uit het Opwekkingslied 686 ‘God is hier’)

vreugdesprong
Maak mij een beeld van U, maak mij een beeld van U, zo vol van ootmoed, liefde en trouw,
maak mij een beeld van U.
Ja, Heer, hervorm mij naar Uw beeld, ’t is al wat mij bekoort; gedoog niet, dat de zonde leeft
in ’t hart, dat U behoort. Blijf met Uw liefde zo nabij, dat ik de zonde schuw’; dat steeds Uw wil de mijne zij, maak mij een beeld van U.
(refrein en derde couplet van het lied nummer 187 van Johannes de Heer)

Gebed
Here God, laat mij een zuiver kanaal voor Uw Geest zijn zodat u tot uw doel kan komen in mijn leven.
Ik bid dat mijn kachel vol vuur en passie voor U mag branden.
Wilt u de onzuiverheden bij mij tonen zodat ik ze kan opruimen.
Vergeef mij mijn tekortkomingen want Ik wil graag dicht bij U leven.
Here, ik wil Uw plannen voor mijn leven niet in de weg staan. Help me om geen gruis en verstopping toe te laten in mijn leven.
Ik bid dat ik een mooi, warm en aangenaam vuur mag zijn namens u voor mijn omgeving.

In Jezus’ Naam

Amen

Er schuilt kracht in kwetsbaarheid!

vlinderIk weet niet hoe het bij u is, maar ik ben altijd weer blij als ik hoor en zie dat andere christenen ook worstelen met de dingen waar ik moeite mee heb.

Christenen die alles perfect voor elkaar lijken te hebben, bij wie alles vanzelf lijkt te gaan, zweven voor mij op een onherkenbaar geestelijk niveau waar ik me niet mee kan identificeren.

Soms lijkt het alsof ze zonder moeite Bijbel lezen, trouw stille tijd doen, altijd zin hebben om bij God te zijn, graag Zijn wil doen, altijd weten wat Gods wil is en Hem danken onder alles. Wauw.

Maar ik weet dat de realiteit vaak anders is. Elk huisje draagt zijn kruisje. Iedereen zondigt, ook bekende geestelijke leiders, oudsten en gemeenteleiders. Iedereen moet groeien en naarmate je geestelijk groeit, is het zeker zo dat bepaalde dingen minder moeite of strijd kosten. Je wil dat niet meer, verlangt er niet meer naar, want God Geest drijft je tot een ander – Hem welgevallig – leven. En dat is een fantastisch proces, vol van Zijn genade!

Maar laten we niet vergeten dat heel veel christenen nog steeds worstelen met de meest basale onderdelen van hun geloofsleven: Bijbel lezen, bidden en groeien om steeds meer te lijken op Jezus. Durven loslaten, durven vertrouwen op Zijn voorzienigheid en trouw. Zo belangrijk, zo moeilijk.

Ik ben bemoedigd als ik merk dat mijn broeders en zusters ook worstelen, struikelen en opstaan. Het versterkt me als zij daarover kwetsbaar durven zijn en dit bijvoorbeeld delen in de kring of in een persoonlijk gesprek.

Het gaat hier over een geestelijke wetmatigheid. God heeft geen behagen in onfeilbare, kreukloze en zelfbewuste christenen die alles onder controle lijken te hebben. Dat is immers geen realiteit! Hoe kunnen zij vanuit kracht en eigen fermheid anderen bemoedigen en versterken?
Is het niet juist in kwetsbaarheid en in zwakte dat we anderen weten te raken en hen bemoedigen?
God heeft behagen in hen die verbroken en verbrijzeld van hart en geest zijn. Met deze mensen kan Hij aan de slag. Hij kan ze inzetten voor Zijn Koninkrijk. De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten (Psalm 51:19).

babyPaulus zegt dat Gods kracht juist zichtbaar wordt als wij zwak zijn en kwetsbaar. Alles wat we dan nog kunnen en mogen doen is immers geen eigen verdienste meer maar God in mij en Zijn genade door mij heen.
Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig (2 Korinthe 12: 9-10).

Ook onze geloofshelden in Hebreeën 11 blaken niet van zelfvertrouwen en geestelijke power.
Zij hebben door geloof overwonnen en in zwakheid kracht ontvangen.
En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Zij hebben de kracht van het vuur geblust, zij zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen, zij hebben in zwakheid kracht ontvangen, zij zijn machtig geworden in de oorlog, legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd (Hebreeën 11:32-34).

lamJezus was in zwakte krachtig. Hij liet zich offeren als een lam. Zijn kruisiging was voor velen toen een teken van zwakheid, onmacht. Maar het bleek de belangrijkste daad in de menselijke geschiedenis. Want hoewel Hij gekruisigd is door zwakheid, leeft Hij toch door de kracht van God. Ook wij zijn immers zwak in Hem, maar zullen ten opzichte van u leven met Hem, door de kracht van God (2 Korinthe 13:4).

Jezus is ons voorbeeld. Hij durfde alle glorie en macht los te laten en als Zoon van God zwak te zijn. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is(Hebreeën 5:2).
Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde (Hebreeën 4:15).

  • Durven wij ons kwetsbaar op te stellen of houden we liever ons masker op?
  • Durven we onze moeiten, strijd, worstelingen en zwakte te laten kennen aan onze partner, ons gezin, onze kinderen, onze gemeenteleden? Of geven we liever de indruk dat het ons (geestelijk) steeds voor de wind gaat?
  • Durven we onze zwakheid in Zijn handen leggen, zodat Hij Zijn kracht kan laten zien?
  • Geloven we dat God onze zwakte en kwetsbaarheid wil gebruiken tot eer en groei van Zijn Koninkrijk?

Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig!