Biblegum 4: Zorgzame herder of cynische heerser?

schaapherder

Ons beeld van God bepaalt óf en hoe we Zijn zorg in ons leven ervaren.
Voelen we God aan als een strenge en berispende Vader die passief en gelaten toekijkt hoe wij worstelen en struikelen. Proberen maar telkens weer falen? Een God die met de wijzende vinger waarschuwt dat het nu welletjes is en het echt anders moet?

Ik kan niet zeggen dat God niet straft en oordeelt. We zien daar immers voorbeelden van in de Bijbel.
De vraag is echter of dat straffen en oordelen Zijn persoonlijkheid weerspiegelt? Is Hij een strenge, autoritaire God die graag straft?

Ik geloof het niet. Ik denk dat Zijn handelen voortkomt uit Zijn Wezen. Hij IS liefde. Liefde is geven om iemands welzijn, en dat kan ook betekenen dat je (hard) moet ingrijpen om gevaren en misstappen te voorkomen.

Iemand die liefde en tucht op rechtvaardige wijze weet te combineren, vinden we niet snel. Daarom lopen we allemaal rond met een verkleurd en vaak negatief beeld over wat tucht, discipline, gezag en leiderschap is.

Om onze ervaringen en ons denken op dit vlak bij te sturen met waarheid, moeten we op stap gaan met God. Onze Bijbelse helden zoals Henoch, Abraham, David en Jozef deden dat ook. Zij bouwden een intieme en persoonlijke relatie met God op. Daardoor konden ze Gods handelen, wil en bedoelingen van God op een veel juistere wijze inschatten.

Het is door dagelijks met Jezus op te trekken, met Hem te praten, te bidden en de Bijbel te lezen dat je Jezus’ denken, verlangen en wil leert kennen. Zo is het ook met goede vriendschappen. Vrienden voelen elkaar aan, weten waar de ander mee zit, ze vergroeien als het ware met elkaar.

Ik noem enkele mooie en sprekende verhalen die ons iets van Gods persoonlijkheid tonen.

Als Jezus’ laatste dagen op aarde zijn aangebroken, neemt Hij de tijd om Zijn discipelen uitleg te geven, te onderwijzen en te bemoedigen. Zie, de tijd komt en is nu gekomen, dat u uiteengedreven zult worden, ieder naar het zijne, en u Mij alleen zult laten; en toch ben Ik niet alleen, omdat de Vader bij Mij is. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. (Johannes 16: 32, 33)
Jezus zegt: Ik heb alles onder controle. Jullie gaan het niet gemakkelijk krijgen, maar Ik heb het allemaal in de hand. Ik heb de wereld – en alles wat daartoe behoort – overwonnen! Het is mijn bezit. Ik heb er de controle over. Dus ook over alles wat jullie zullen meemaken. Heb goede moed! Jezus zorgt, versterkt en bemoedigt. Ook al staat Hijzelf voor een aartsmoeilijke opdracht.

Jeruzalem

Die zorg voor Zijn kinderen zie we ook terug in hoe Jezus over Jeruzalem en haar kinderen spreekt. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! (Mattheüs 23:37)
Jezus verlangt ernaar om voor Zijn kinderen te zorgen en ze te koesteren zoals een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels en ze beschermt. Jezus is zorgzaam en wil verzorgen, bescherming geven en koesteren.

Een laatste tekst die ik aanhaal, komt uit Jesaja. Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. (Jesaja 40:11) Een beeld dat we vaker terugvinden in de Bijbel. Jezus is de Herder die ons hoedt, draagt en zachtjes leidt.

Komen deze beschrijvingen overeen met het beeld dat jij van God hebt?

Om op te kauwen
• Welk beeld heb jij van God?
• Waarop is jouw beeld van God gebaseerd?
• Sta je er voor open om je beeld van God te laten bijsturen door een persoonlijke omgang met Hem?
• Welk beeld krijg ik van God (de Vader, de Zoon en de Heilige Geest) als ik de verhalen over Hem lees in de Bijbel?

Artikels uit de categorie “Biblegum ©” zijn korte overdenkingen over een Bijbels onderwerp of thema met aan het eind wat nadenkertjes “om op te kauwen”.

Wat ziet u?

Wat ziet u als u rond u heen kijkt?
Irritante, egoïstische mensen of vermoeide en verstrooide schapen?
Zien we de nood, de pijn en het verdriet bij onze naaste of hebben we genoeg aan onze eigen zorgen?

Jezus zag de nood van de mens en ging daar op in. Hij doorzag wat er écht bij de mensen speelde en keek verder dan de buitenkant.
In Mattheüs 9:36 staat: Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben.” Hij is bewogen over de kroon op Zijn schepping: Zijn mensen! Hij wil Zich over hen ontfermen en zoekt arbeiders die willen helpen met het oogsten.
ZacheusJezus had oog de situatie van Zacheüs. Jezus keek verder dan het beeld dat het volk van hem had. Voor Jezus was Zacheüs niet die zondige, rijke hoofdtollenaar die meeheult met de vijand en zijn eigen volk bedriegt. Ja, dat wist Jezus ook, maar Hij zag ook het verlangen van Zacheüs om zijn leven weer op orde te krijgen en echt gelukkig te worden. Het liedje van Elly en Rikkert over Zacheüs zegt het heel mooi: “Want ook al hou je je groot Zachëus. Toch ben je klein en alleen. Diep in je hart zie Ik nood, Zacheüs. Want Ik kijk dwars door je heen.”

Jezus gaat in op het verlangen van Zacheüs om Hem te ontmoeten. De rijke en welvarende man kruipt zelfs in de boom omdat hij Jezus graag wil zien. Jezus wil hem niet alleen zien, maar ook ontmoeten en hem een nieuw leven aanbieden. Een leven van eerlijkheid, oprechtheid en omzien naar de ander. Een leven dat zijn omgeving liefst van deze verrader zou willen afeisen. Maar ze hebben de liefde en bewogenheid er niet voor. Ze morren alleen maar. Ze zien dat Jezus het huis van Zacheüs binnen gaat. En “Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht (Lucas 19:7).”

Jezus bereikt het hart van Zacheüs. Hij ziet de werkelijke nood van deze man en weet juist daardoor een keer te brengen in zijn leven. De hoofdtollenaar besluit dat hij de helft van zijn bezit aan de armen zal geven en viervoudig zal vergoeden ieder die hij iets heeft afgeperst. Jezus stelt vast dat er redding ten deel is gevallen aan dit huis en zegt: “De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was (Lucas 19:10).”

Daar ging en gaat Jezus’ bewogenheid naar uit: de mens die verloren is. De mens die het niet meer ziet zitten en hulp en redding nodig heeft. Zijn het niet vaak juist deze mensen die open staan voor hulp?

De passie van Jezus voor ‘het verlorene’ was zelfs zo groot dat het zijn aardse noden en verlangens overtrof. In zijn ontmoeting met de Samaritaanse vrouw (Johannes 4) is Hij ondanks zijn vermoeidheid, honger en dorst gericht op wat Zijn Vader wil doen bij deze vrouw en het Samaritaanse dorp. En dan te bedenken dat Joden niet omgingen met Samaritanen!
Zijn discipelen drongen er op aan dat Hij wat zou eten. “Maar Hij zei tegen hen: Ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. De discipelen dan zeiden tegen elkaar: Iemand heeft Hem toch niet te eten gebracht? Jezus zei tegen hen: Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng (Johannes 4:32-34).”

Wat een passie voor de opdracht van Zijn Vader!
Wat een vuur om de werken die Zijn Vader voor Hem had toebereid, te volbrengen!

Hij deed het werk met passie en liefde voor de mens.
Hij zette zijn eigen verlangens, behoeften en noden opzij.
Doordat Hij oog had voor de mens achter de mens, wist hij de échte noden van mensen te ledigen.

Wat ziet u als u naar de mensen om u heen kijkt?