Biblegum 5: Als uw weg moeilijk begaanbaar is…

Kan tegenslag ons vooruit helpen? Wandelen wij alleen door ons donkere dal en moeten we het zelf zien te redden? Of kunnen we terugvallen op steun, ook in onze moeilijke momenten?

In psalm 84 lezen we over mensen die een pelgrimstocht maken. Het zijn mensen die “bezwijken van verlangen” naar God (vers 3). God is een machtige God. Hij is de HEERE van de legermachten (vers 4). En omdat Hij machtig is, is het ook veilig bij Hem. Ook de mus en de zwaluw voelen zich daar veilig (vers 4).

Pelgrim met lepel (Pieter Breughel)

Pelgrim met lepel (Pieter Breughel)

De pelgrimstocht is niet gemakkelijk. Hij voert langs moeilijk begaanbare plaatsen en dorre dalen (vers 7). In ons leven kunnen we dit nét zo aanvoelen.

Hoe doorstaan deze pelgrims hun moeilijke tocht? Zij maken God tot hun bron (vers 7)! God is hun toevlucht. Hun kracht is in God. Ze zijn op weg mét God (vers 6).
In het donkere en dorre dal ontspringen bronnen! De Here God is hun tot bron (vers 7). In het dal ervaren zij zegeningen. Zegeningen die ze niet hadden ontdekt als ze niet door het dal waren gegaan. En in plaats van dat de moeilijke omstandigheden hen ontmoedigen, komen ze versterkt uit de strijd. Ze gaan steeds krachtiger verder en ontmoeten God (vers 8)! De Here is hen tot een schild. Ze zijn veilig bij Hem (vers 10). God legt een verlangen in hun hart om dicht bij Hem te zijn (vers 11).
Hij belooft dat Hij het goede niet zal onthouden aan wie zo persoonlijk met Hem op weg is (vers 12).

Dat doet denken aan Romeinen 8:28: ‘Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben’. Prachtig om te zien hoe deze pelgrims hun tocht volbrengen. Dwars door alles heen zijn ze sterker en krachtiger geworden. De pelgrim is gelukkig, omdat zijn God te vertrouwen is! (vers 13)

Als u door een donker dal in uw leven gaat, leren we uit deze psalm dat God onze bron van hoop wil zijn. Hij wil u krachtiger maken. Geen kracht zoals de wereld die voorspiegelt. Maar kracht die door zwakheid heen veel dieper gaat. God is uw kracht. Hij geeft medepelgrims met wie u samen op weg mag gaan. God wil het verlangen in ons hart leggen om meer afhankelijk te zijn van Hem. U zal ondervinden dat Hij voor u zorgt!

‘Om op te kauwen’
1.  Wanneer heeft tegenslag u(w) (geloofsleven) vooruit geholpen?
2.  Heeft u gemerkt dat u niet alleen door het donkere dal wandelt? Wanneer en hoe?
3.  Hoe maakt u God tot uw bron in moeilijke tijden (vers 7)?
4.  Hoe denkt ú over ‘zwak zijn’ en hoe God daar naar kijkt?
5.  Waarom zou u wel/niet méér afhankelijk willen zijn van God?

(artikel overgenomen uit onze nieuwsbrief en verwerkt tot Biblegum)

Er schuilt kracht in kwetsbaarheid!

vlinderIk weet niet hoe het bij u is, maar ik ben altijd weer blij als ik hoor en zie dat andere christenen ook worstelen met de dingen waar ik moeite mee heb.

Christenen die alles perfect voor elkaar lijken te hebben, bij wie alles vanzelf lijkt te gaan, zweven voor mij op een onherkenbaar geestelijk niveau waar ik me niet mee kan identificeren.

Soms lijkt het alsof ze zonder moeite Bijbel lezen, trouw stille tijd doen, altijd zin hebben om bij God te zijn, graag Zijn wil doen, altijd weten wat Gods wil is en Hem danken onder alles. Wauw.

Maar ik weet dat de realiteit vaak anders is. Elk huisje draagt zijn kruisje. Iedereen zondigt, ook bekende geestelijke leiders, oudsten en gemeenteleiders. Iedereen moet groeien en naarmate je geestelijk groeit, is het zeker zo dat bepaalde dingen minder moeite of strijd kosten. Je wil dat niet meer, verlangt er niet meer naar, want God Geest drijft je tot een ander – Hem welgevallig – leven. En dat is een fantastisch proces, vol van Zijn genade!

Maar laten we niet vergeten dat heel veel christenen nog steeds worstelen met de meest basale onderdelen van hun geloofsleven: Bijbel lezen, bidden en groeien om steeds meer te lijken op Jezus. Durven loslaten, durven vertrouwen op Zijn voorzienigheid en trouw. Zo belangrijk, zo moeilijk.

Ik ben bemoedigd als ik merk dat mijn broeders en zusters ook worstelen, struikelen en opstaan. Het versterkt me als zij daarover kwetsbaar durven zijn en dit bijvoorbeeld delen in de kring of in een persoonlijk gesprek.

Het gaat hier over een geestelijke wetmatigheid. God heeft geen behagen in onfeilbare, kreukloze en zelfbewuste christenen die alles onder controle lijken te hebben. Dat is immers geen realiteit! Hoe kunnen zij vanuit kracht en eigen fermheid anderen bemoedigen en versterken?
Is het niet juist in kwetsbaarheid en in zwakte dat we anderen weten te raken en hen bemoedigen?
God heeft behagen in hen die verbroken en verbrijzeld van hart en geest zijn. Met deze mensen kan Hij aan de slag. Hij kan ze inzetten voor Zijn Koninkrijk. De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten (Psalm 51:19).

babyPaulus zegt dat Gods kracht juist zichtbaar wordt als wij zwak zijn en kwetsbaar. Alles wat we dan nog kunnen en mogen doen is immers geen eigen verdienste meer maar God in mij en Zijn genade door mij heen.
Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig (2 Korinthe 12: 9-10).

Ook onze geloofshelden in Hebreeën 11 blaken niet van zelfvertrouwen en geestelijke power.
Zij hebben door geloof overwonnen en in zwakheid kracht ontvangen.
En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Zij hebben de kracht van het vuur geblust, zij zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen, zij hebben in zwakheid kracht ontvangen, zij zijn machtig geworden in de oorlog, legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd (Hebreeën 11:32-34).

lamJezus was in zwakte krachtig. Hij liet zich offeren als een lam. Zijn kruisiging was voor velen toen een teken van zwakheid, onmacht. Maar het bleek de belangrijkste daad in de menselijke geschiedenis. Want hoewel Hij gekruisigd is door zwakheid, leeft Hij toch door de kracht van God. Ook wij zijn immers zwak in Hem, maar zullen ten opzichte van u leven met Hem, door de kracht van God (2 Korinthe 13:4).

Jezus is ons voorbeeld. Hij durfde alle glorie en macht los te laten en als Zoon van God zwak te zijn. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is(Hebreeën 5:2).
Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde (Hebreeën 4:15).

  • Durven wij ons kwetsbaar op te stellen of houden we liever ons masker op?
  • Durven we onze moeiten, strijd, worstelingen en zwakte te laten kennen aan onze partner, ons gezin, onze kinderen, onze gemeenteleden? Of geven we liever de indruk dat het ons (geestelijk) steeds voor de wind gaat?
  • Durven we onze zwakheid in Zijn handen leggen, zodat Hij Zijn kracht kan laten zien?
  • Geloven we dat God onze zwakte en kwetsbaarheid wil gebruiken tot eer en groei van Zijn Koninkrijk?

Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig!